Historik, Rosersberg slott

Rosersbergs slott. Kopparstick ur Erik Dahlberghs Suecia antigua. Original: Kungl. Biblioteket.

Rosersbergs slott. Kopparstick ur Erik Dahlberghs Suecia antigua. Original: Kungl. Biblioteket.

Rosersberg har fått sitt namn efter modern till godsets grundare riksskattmästaren Gabriel Bengtsson Oxenstierna. Modern härstammade från ätten Tre Rosor.

Slottet började uppföras 1634 och stod fullbordat fyra år senare.

Renässansslottet


Det Oxenstiernska slottet var typiskt för sin tid med en huvudbyggnad med mycket högt tak och storslagna rikt dekorerade gavlar i tysk–nederländsk renässansstil.

Till detta anslöt en stor borggård som inramades av tre låga längor.

Under 1600–talets andra hälft upplevdes renässansslottet som ålderdomligt och riksskattemästarens son, kansli–presidenten Bengt Oxenstierna lät radikalt modernisera slottet i aktuell barockstil.

Tessin moderniserar


Oxenstierna tog landets ledande arkitekt, Nicodemus Tessin den yngre till sin hjälp.

Nya flyglar tillfogades och där inreddes bland annat trädgårdsgrottor som bevarats in i vår egen tid.

På huvudbyggnaden revs de höga renässansgavlarna och huset försågs med ett brutet tak. Från denna tid har ett praktfullt kolonngalleri bevarats.

1700–talet


År 1747 inköptes Rosersberg av presidenten, friherre Erland Broman. Även Broman lät modernisera slottet. Ombyggnadsarbetet leddes troligen av en av landets mer prominenta 1700–tals arkitekter.

Efter Bromans död 1757 löste Svenska Staten in godset och det kom att ställas till den unge hertig Karl (XIII) av Södermanlands förfogande. Därmed kom Rosersberg att bli ett kungligt slott.

Karl XIII


Hertig Karl lät under Jean Eric Rehns ledning utföra en genomgripande ombyggnad och nyinredning. Vid brodern, Gustav III:s död 1792 kom Karl att tillträda som förmyndarregent i Sverige eftersom den nye kungen Gustav IV Adolf var omyndig.

Vid 1790–talets slut igångsattes en rad betydande nyinredningar på slottet med Orangegula och Röda Salongerna samt Hoglandsalen som karakteristiska exempel.