Kungen vid invigning av svensk-finsk forskningssatsning

Torsdagen den 26 oktober var Kungen vid seminariet Sverige och Finland tillsammans kring skogens framtida värde på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin i Stockholm. Seminariet var en presentation av Tandem Forest Values, en svensk-finsk forskningssatsning inom skogsproduktion och skogsindustriell utveckling. Satsningen är en gåva från Sverige till Finland med anledning av att landet firar 100 år som självständig nation.

Tandem Forest Values syftar till att varaktigt stärka och utveckla bilateral forskningssamverkan mellan aktörer i Finland och Sverige inom det skogliga och skogsindustriella området. Satsningen utgörs av 12 stycken tvååriga forskartjänster, där universitet eller forskningsinstitut i Finland och Sverige tillsammans formulerar forskningsansökningar och engagerar lämpliga disputerade forskare för projektet.

Under torsdagens seminarium Sverige och Finland tillsammans kring skogens framtida värde presenterades satsningen.

Efter ett välkomstanförande av akademiens preses Lisa Sennerby Forsse öppnade Kungen seminariet och sa:

”Temat för Finlands 100-års jubileum är Tillsammans. Det har vi i Sverige tagit fasta på. Sveriges gåva till Finland är en bilateral satsning på skogsrelaterad forskning: tolv stycken två-åriga forskartjänster där forskarna får vistas ett år i vartdera landet. Satsningen har namnet Tandem Forest Values. Det syftar på att Sverige och Finland i tandem, tillsammans i ett par, sätter fokus på skogens alla värden. Gåvan är ett uttryck för partnerskap med blicken riktad mot framtiden, mot de kommande 100 åren.

Skogen ligger mig mycket varmt om hjärtat. Det gläder mig att Finland och Sverige kommer arbeta tillsammans på detta område som är så viktigt för oss. Det blir ytterligare ett uttryck för våra länders nära gemenskap – som jag hoppas att dagens seminarium ska bidra till att stärka.

Precis som Östersjön binder oss samman är skogen något som vi har gemensamt. En mäktig bro mellan våra två länder. Så låt oss använda denna bro för att mötas. Låt oss förena våra krafter, och tillsammans verka för en positiv och hållbar utveckling i båda våra länder.”

Läs talet i sin helhet.

Under en paneldiskussion om hur Sverige och Finland kan förena hållbar skogsskötsel med nya produkter och processer: Mårten Larsson, Skogsindustrierna, Maria Wetterstrand, seminariets moderator,Marie Larsson-Stern, Skogforsk, Christine Hagström-Näsi, CLIC Innovation, Daniel Söderberg, Wallenberg Wood Science Center, och Johanna Buchert, Natural Resources Institute Finland. Foto: Erik Cronberg

Bland eftermiddagens talare fanns Sveriges landsbygdsminister Sven Erik Bucht och Jari Leppä, Finlands jord- och skogsbruksminister, som berättade om ländernas prioriteringar vad gäller skogspolitik.

Under rubriken Tandem Forest Values – ett första steg för ett mer omfattande bilateralt samarbete kring skoglig och skogsindustriell forskning talade Chris Heister, vice ordförande Kulturfonden för Sverige och Finland, och Tomas Lundmark, ordförande Skogsavdelningen, KSLA.

Esko Aho, Finlands tidigare statsminister och strategisk rådgivare åt European Forest Institute, avrundade seminariet med en reflektion kring utmaningar och möjligheter för Sverige och Finland som skogsnationer i en globaliserad värld.